Cumpărarea/vânzarea unui automobil

Achiziția unui automobil se poate face prin una din următoarele două modalități:

1.

Cumpărarea/vânzarea unui automobil pe piața locală

în cazul în care intenționați să înmatriculați un automobil pe piața locală (nou, sau care a fost deja înmatriculat în Republica Moldova), urmează să vă adresați la una dintre secțiile de înmatriculare a automobilelor din cadrul ASP și să prezentați următoarele acte:

Informații suplimentare cu privire la documente și tarifele aferente sunt disponibile accesând linkul: http://www.asp.gov.md/ro/node/1854.

2.

Importul unui automobil

2.1.
Cerințe specifice procedurii de import

în efectuarea procedurilor de import, vă atenționăm asuprea următoarelor aspecte:

 • puteți importa doar un automobil cu un termen de exploatare mai mic de 10 ani. Termenul de exploatare a automobilului se calculează în baza anului de producere al acestuia, nu în baza anului când acesta a fost înmatriculat pentru prima dată. De exemplu, dacă în anul 2018 intenționați să procurați un automobil produs în 2007 dar înmatriculat pentru prima data în anul 2008, importul acestui automobil nu poate fi efectuat în Republica Moldova.
 • procedurile de vămuire aferente importului automobilului în Republica Moldova se efectuează, în exclusivitate, de către brokerii vamali licențiați. Vă recomandăm să consultați un broker vamal înainte de inițierea procesului de procurare a automobilului. Lista brokerilor vamali autorizați poate fi găsită accesând linkul: http://www.customs.gov.md/files/Registre/registru%20brokerilor_md.doc
 • drepturile vamale supuse achitării în scopul importării automobilelor în Republica Moldova variază în funcție de termenul de exploatare și capacitatea cilindrică a motoarelor acestora. Pentru detalii, vă rugăm să consultați linkul: http://www.customs.gov.md/ro/content/taxa-vamal%C4%83

Pentru a îndeplini procedura de import, trebuie sa prezentați următoarele documente organului vamal de la punctul de trecere a frontierei (în original și copie):

 • actele de identitate (pașaportul sau buletinul de identitate) ale persoanei care va efectua declararea bunurilor la organele vamale – se prezintă în toate cazurile;
 • documentul ce confirmă dreptul de proprietate sau folosință asupra bunurilor (contractul, factura comercială, sau documentul de plată) – se prezintă în toate cazurile;
 • procura eliberată persoanei care va efectua declararea bunurilor la organele vamale din numele persoanei fizice care deține dreptul de proprietate sau folosință asupra bunurilor respective -- în cazul reprezentării persoanei fizice;
 • pașaportul tehnic al mijlocului de transport – în cazurile când mijlocul de transport este obiectul declarării sau când acesta este utilizat la transportarea bunurilor supuse declarării.

La introducerea autoturismului în țară, dumneavoastră personal, sau transportatorul, trebuie să declarați şi să achitați drepturile de import organului vamal situat în punctul de trecere a frontierei de stat.

3.

Înmatricularea automobilului

După finalizarea procedurilor de import (în cazul în care automobilul a fost importat), trebuie să înmatriculați automobilul pentru a obține dreptul de a îl folosi pe perioadă nedeterminată pe teritoriul Republicii Moldova.

Pentru a înmatricula automobilul, trebuie să vă adresați la una din secțiile de înmatriculare a automobilelor din cadrul ASP (http://asp.gov.md/ro/node/2572) și să prezentați următoarele acte:

Lista asiguratorilor licențiați poate fi găsită accesând linkul: https://www.cnpf.md/storage/files/files/old_site_files/file/Entitati_Supraveghere/2017/Clase%20de%20asigurare%2012.01.2017.xlsx

 • documentul vamal care atestă importul definitiv sau temporar pentru înmatricularea temporară, în cazul autovehiculelor și al remorcilor importate în Republica Moldova (în original și în copie);
 • dovada achitării tarifelor stabilite de ASP (tarifele sunt între 320 lei și 1920 lei, în funcție de durata de eliberare a certificatului de înmatriculare, și pot fi găsite accesând linkul http://asp.gov.md/ro/node/1897)
 • procura, în cazul în care persoana care depune actele nu este proprietarul;
 • raportul de identificare a vehiculului (RIV) care este emis după verificarea semnelor de marcare ale vehiculului, agregatelor și autenticitatea documentelor de însoțire; acesta este obținut contra cost; informații cu privire la modul de obținere a documentului, tarifelor și a documentelor necesare pot fi obținute accesând linkul: http://www.asp.gov.md/ro/node/1885

dovada plății suplimentare obligatorii, de 50 de lei, prevăzută de Legea Fondului republican și a fondurilor locale de susținere socială a populației. Mai multe detalii despre această taxă pot fi obținute accesând linkul: http://www.legis.md/cautare/rezultate/111451

3.1.
Refuzul de înmatriculare a automobilului

Vi se poate refuza procedura de înmatriculare pentru un automobil care prezintă cel puțin una din următoarele caracteristici:

 • este însoțită de documente având semne de falsificare;
 • prezintă documente care au ștersături, adăugări, cuvinte anulate și corectări nestipulate și neconfirmate prin semnătura și ștampila organului respectiv, precum și titlurile de proprietate în care nu sunt indicate numerele de identificare sau de marcare ale agregatelor;

are principalele elemente de identificare (numărul caroseriei, numărul șasiului și numărul motorului) falsificate, nimicite intenționat sau modificate neautorizat

4.

Inspecția tehnică obligatorie.

Pentru a fi admis să participe la traficul rutier, fiecare vehicul trebuie să fie supus controlului tehnic, în vederea corespunderii normelor şi standardelor naționale de securitate a circulației rutiere.

Testarea tehnică este obligatorie, iar specialiștii calificați (experții de testare) vor identifica abaterile de la parametrii controlați şi vor da recomandări în privința înlăturării lor întru prevenirea influenței negative la securitatea în viitor.

înainte de efectuarea testării tehnice obligatorii, posesorii de vehicule trebuie să prezinte expertului următoarele:

 • buletinul de identitate;
 • certificatul de înmatriculare a vehiculului;
 • procura sau alt document care confirmă împuternicirile acordate;
 • certificatul de asigurare obligatorie a răspunderii civile;
 • chitanțele de plată a taxelor de testare;
 • chitanțele de plată a taxelor de folosire a drumurilor

Tarifele pentru testarea tehnică obligatorie a vehiculelor sunt prezentate in tabelul de mai jos:

Toate categoriile de vehicule cu masa totală indicată în certificatul de înmatriculare, kg

Suma taxei

(lei/unitate)

Motociclete

50

Până la 2.000 kg inclusiv

150

De la 2.001 kg la 3.500 kg inclusiv

200

De la 3.501 kg la 10.000 kg inclusiv

250

De la 10.001 kg la 20.000 kg inclusiv

300

De peste 20.000 kg

350

Remorci şi semiremorci până la 1.000 kg inclusiv

50

Remorci şi semiremorci de peste 1.000 kg

150

 

în cazul în care importați un vehicul care a fost anterior înmatriculat în alt stat și care se înmatriculează pentru prima dată în Republica Moldova, trebuie să prezentați, pe lângă documentele indicate mai sus, şi documentele de înmatriculare eliberate de autoritățile străine, precum și plăcile cu numărul de înmatriculare.

Informații suplimentare cu privire la documente și tarifele aferente sunt disponibile accesând linkul: http://www.asp.gov.md/ro/node/1848.

5.

Radierea vehiculelor

Dacă sunteți proprietarul unui vehicul înmatriculat, puteți solicita retragerea acestuia din circulație, dacă faceți dovada depozitării lui în afara domeniului public.

Radierea vehiculelor se face de către autoritatea care a efectuat înmatricularea, la cererea dumneavoastră, în următoarele cazuri:

 • doriți retragerea din circulație a vehiculului şi faceți dovada depozitării acestuia în afara domeniului public;
 • dumneavoastră (sau mandatarul) faceți dovada dezmembrării, casării sau predării vehiculului la unități specializate;
 • vehiculul urmează să fie scos definitiv din Republica Moldova.

Radierea se face pe baza depunerii certificatului de înmatriculare şi a plăcilor cu numărul de înmatriculare la sediul Agenției Servicii Publice, precum şi a documentelor care atestă faptul că a intervenit una dintre cele două situații prevăzute mai sus.

Pentru radierea în cazul unui vehicul care urmează a fi exportat din Republica Moldova, pe lângă certificatele de înmatriculare, se eliberează certificatele de înmatriculare provizorii şi plăcile cu număr de înmatriculare tranzit.

în cazul în care exportați din țară vehicule procurate de către persoane străine, vi se eliberează certificatul de înmatriculare provizoriu şi plăcile cu număr de înmatriculare tranzit valabile pentru 30 de zile.

în cazul vehiculelor înmatriculate anterior datei de 1 ianuarie 1993, care dețin certificate de înmatriculare și numere de înmatriculare modele vechi sau care au o vechime de fabricație mai mare de 25 de ani, puteți efectua radierea în baza unei declarații pe propria răspundere (a dumneavoastră sau  a moștenitorilor legali sau testamentari), care să ateste că vehiculul a fost dezmembrat sau retras definitiv din circulație și nu mai circulă pe drumurile publice.